ขอขอบคุณอาจารย์ นางวรวรรณ ใหญ่มากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน รพ.ศรีสาคร เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมติ สรพ กำหนดและสร้างระบบการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี ตามหลักมาตรฐาน สรพ..