โรงพยาบาลศรีสาคร
ตั้งอยู่บนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เขตชุมชนเมืองขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกและแห่งเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 อาคาร อาคารแรกให้บริการตรวจรักษา เปิดให้บริการขนาด 30 เตียง และอาคารสองเป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารแผนกโภชนาการ/ห้องอาหารโรงพยาบาลและห้องพักพนักงาน ด้านหน้าของโรงพยาบาลเป็นถนนสายหลักของตัวเมือง การจราจรคับคั่ง อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์นราธิวาสประมาณ 300 เมตร ตรงข้ามโรงพยาบาลเป็นศูนย์ออกกำลังกายทั้งแบบสนามกลางแจ้ง หอประชุมสำหรับแอโรบิกแดนซ์ รวมทั้งฟิตเนส รอบรั้วของโรงพยาบาลเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่อาศัย และบ้านเช่าของบุคลากรโรงพยาบาล นักศึกษาและพนักงานบริษัทต่างๆในละแวกใกล้เคียง

  Read More
พันธกิจ
1.พัฒนาข้อมูลและการส่งต่อให้มีความเชื่อมโยงทุกระดับในระบบบริการ สุขภาพ
2.พัฒนาการบริหารและบริการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3.พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
4.พัฒนาองค์กรประกอบการทำงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
5.พัฒนาสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทและวิธีชุมชนอย่างทั่งถึงและได้มาตรฐาน
6.จัดสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
วิสัยทัศน์
องค์กรมีมาตรฐาน บริการแบบองค์รวม ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ค่านิยมองค์กร
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความสามัคคี และทำงานเป็นทีม
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่า
 
หน้าหลัก